พช. ตราด ร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด จำนวน 2 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นการประชุมประกอบด้วย
1. นโยบายของผู้บริหารในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
2. การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปี 2565
3. แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดข้อร้องเรียนหรือกรณีเกิคความเสียหายต่อการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
4. กรณีศึกษาในกรณีเกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

การประชุมในวันนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตราดมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็นอย่างดี สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่และสมาชิกของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้อย่างมั่นใจและถูกต้องยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

(Visited 1 times, 1 visits today)