พช. ตราด ร่วมประชุมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางฤดี หาดอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และประธานตำบลต้นแบบด้านความมั่นคงทางด้านอาหารในพื้นที่จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยเป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ  ดังนี้
1. วัตถุประสงค์โครงการฯ คือ เพื่อให้ประชาชนทีเข้ารับการฝึกอบรม เกิดทักษะอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. กลุ่มเป้าหมาย คือ คนยากจนในระบบ TPMAP , กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากระบบ และกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง
3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมตามปฏิทินการสอนของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี  โดยมี 3 กิจกรรม ดังนี้
3.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 วัน ดำเนินการในวันนี้
3.2 กิจกรรมการพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้านทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ซึ่งกำหนดดำเนินการในไตรมาส 2 – 3
3.3 กิจกรรมการติดตามและประเมินผล

การประชุมในวันนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมของจังหวัดตราดได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเข้าใจ และร่วมกันวางแผนเตรียมการในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปอย่างเป็นลำดับ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

(Visited 1 times, 1 visits today)