พช. ตราด ร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565 พร้อมด้วยนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Webex) ณ ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนักพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด สำหรับพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ รับชมผ่าน TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนที่ตนสังกัด ทั้ง 7 แห่ง โดยมีประเด็นการประชุุมประกอบด้วย
1. การขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565
2. แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
3. ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารและใช้ประโยชน์ และการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565
4. การวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Big Data และCDD EIS พกพา
5. แนวทางการขับเคลื่อนงาน ปี 2565
6. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 ปี 2565

ทั้งนี้ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดทำระบบฐานข้อมูลทั้งระบบ Big Data และ CDD EIS พกพา ให้มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และตรวจสอบได้ แบบ Open Data ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลได้ และสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่นเพื่อร่วมกันนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับต่อไป พร้อมทั้งได้กำหนดใช้เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารทุกระดับ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

(Visited 1 times, 1 visits today)