พช. ตราด ร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของปลัดกระทรวงมหาดไทย

23  พฤศจิกายน  2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด  จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกระทรวง ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Cloud Meeting)

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Cloud Meeting) สำหรับพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ผ่านทาง Facebook กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่ตนสังกัด ทั้ง 7 แห่ง โดย นายสมคิด  จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้สรุปภาพรวมสำคัญของงานพัฒนาชุมชนให้ผู้บริหารกระทรวงได้รับทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1.ข้อมูลพื้นฐานกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย อำนาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน โครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน และงบประมาณปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร พร้อมทั้งเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 และ ปี 2565
2.ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
2.1 งานตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) และผลการดำเนินงาน
1) การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
2) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
3) การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทย
4) การขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 งานตามภารกิจหน่วยงาน (Function) และผลการดำเนินงาน
1) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2.3 งานที่ดำเนินการในระดับพื้นที่ (Area) และผลการดำเนินงาน คือ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3.แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน 3 ปฏิบัติการ (Action) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ
3.1 ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้
3.2 ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
3.3 ปฏิบัติการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

การประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ในวันนี้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดทุกระดับ ได้สร้างความรับรู้ในแนวทางปฏิบัติทั้ง 3 ส่วน อันประกอบด้วย  งานตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) งานตามภารกิจหน่วยงาน (Function) และงานที่ดำเนินการในระดับพื้นที่ (Area) พร้อมทั้้งได้แนวปฏิบัติการ  (Action) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565” อย่างเข้มแข็งต่อไป

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)