พช. ตราด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด

นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายมนตรี ฮมแสน  พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นการประชุม ประกอบด้วย
1. การเร่งรัดติดตามหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งกำหนดเป้าหมายลดหนี้ค้างชำระให้เหลือร้อยละ 5 ประธานการประชุมได้เสนอแนะให้นำข้อมูล จปฐ. มาเปรียบเทียบกับโครงการที่ผิดนัดชำระเงินกองทุนฯ ร่วมทั้งใช้ข้อมูล จปฐ. มาใช้ในการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนด้วย
2. กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 9,554,410 บาท ดังนี้
2.1 งบการบริหารจัดการ ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 1,554,410 บาท
2.2 เงินอุดหนุน ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 1,000,000 บาท
2.3 เงินทุนหมุนเวียน ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 7,000,000 บาท
3. รายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 (ฉบับที่4) มีโครงการที่เข้าร่วมมาตรการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จำนวนทั้งสิ้น 23 โครงการ โดยเป็นเงินต้น 2,370,723.46 บาท ดอกเบี้ยตามสัญญา 23,442.00 บาท และดอกเบี้ยผิดนัด 222,996.21 บาท
4. แนวทางการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด เห็นชอบดังนี้
4.1 จัดสรรตามจำนวนอำเภอ ร้อยละ 20
4.2 จัดสรรตามจำนวนสมาชิก ร้อยละ 20
4.3 จัดสรรตามจำนวนตำบล ร้อยละ 20
4.4 จัดสรรตามการบริหารจัดการหนี้ ร้อยละ 40

การประชุมในครั้งนี้ คณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด ได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดตราด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้นำผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมามาปรับปรุงและพัฒนาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในระดับพื้นที่ต่อไป

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)