พช. ตราด จัดพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเพิ่มทักษะการทอผ้า เพื่อให้เกิดลวดลาย

13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายนิธิศ หลีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเพิ่มทักษะการทอผ้า เพื่อให้เกิดลวดลาย ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีนางฤดี หาดอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางรสนา หลีน้อย พัฒนาการอำเภอแหลมงอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแหลมงอบ สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ และกลุ่มทอผ้าบางปิด บ้านบางปิดบน หมู่ที่ 3 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ กลุ่มละ 15 คน  เข้าร่วมกิจกรรม

โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา OTOP และการแปรรูปผ้าจังหวัดตราด
2. การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP / ผลิตภัณฑ์ผ้าและการแปรรูปผ้าเป้าหมายการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565
3. การจัดทำแผนปฏิบัติการและการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการทอผ้าจังหวัดตราด ประจำปี 2565

โครงการพัฒนาเพิ่มทักษะการทอผ้า เพื่อให้เกิดลวดลาย เป็นกิจกรรมภายใต้การดำเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการและการค้าชุมชน สร้างมูลค่าต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถึใหม่ (New Normal) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทอผ้า ตลอดจนส่งเสริมการทอผ้าให้เกิดลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดซึ่งมีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 13 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ และศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าบางปิด บ้านบางปิดบน หมู่ที่ 3 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ กลุ่มละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน รวมเป็นระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 15 วัน

ซึ่งผลจากการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเพิ่มทักษะการทอผ้า เพื่อให้เกิดลวดลาย สมาชิกของกลุ่มทอผ้าทั้ง 2 กลุ่ม มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการทอผ้าในทุกกระบวนการเพิ่มขึ้น ตลอดจนได้พัฒนาลายใหม่ในชื่อลาย “ทะเลตราด” รวมทั้งเทคนิคการทำ Eco-printing คือ การนำใบไม้จากธรรมชาติมาพิมพ์ลงบนผื่นผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายใหม่ ๆ อีกด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)