พช. ตราด ร่วมประชุมในประเด็นหารือเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64

12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมในประเด็นหารือเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64 โดยมีส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน พร้อมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไปสู่การปฏิบัติ  ดังนี้
ประเด็นที่ 1 เรื่องการนำสินค้าและผลผลิตของชุมชนไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า หน่วยรับผิดชอบ คือ พาณิชย์จังหวัด, ท้องถิ่นจังหวัด และพัฒนาการจังหวัด นำเสนอดังนี้
1. พาณิชย์จังหวัด : 1. สินค้ากลุ่ม Biz Club ดำเนินการ ณ ร้านค้าสหกรณ์จังหวัดตราด สาขาเนินทราย จำนวน 97 ผลิตภัณฑ์
2. สินค้าเกษตรและผลไม้ ได้ดำเนินการเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย “ผลไม้” ผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน   ระหว่างผู้ประกอบการและบริษัทห้างร้าน จำนวน 2 ครั้ง  คือ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 และ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 รวมเป็นเงินทั้งหมด 522.728 ล้านบาท
2. พัฒนาการจังหวัด : ดำเนินงาน ร้าน OTOP TRAT ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส ตราด บริหารงานโดยเครือข่าย OTOP จังหวัดตราด  ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด และมีการจ้างพนักงานประจำร้าน ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 1 คน โดยหยุดวันอาทิตย์ และในวันหยุดดังกล่าวนี้ จะจ้างคนแทน จำนวน 1 คน เป็นรายวัน ๆ ละ 300 บาท โดยเน้นสินค้าให้มีความหลากหลายและน่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มากขึ้น

ประเด็นที่ 2 เรื่องการทำแบรนด์ผลไม้ หน่วยรับผิดชอบ คือ สหกรณ์จังหวัด, เกษตรจังหวัด และประธานหอการค้าจังหวัด นำเสนอดังนี้
เกษตรจังหวัด : ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยทำจริง ทำต่อเนื่อง มีความยั่งยืน

ประเด็นที่ 3 เรื่องปฏิทินท่องเที่ยว หน่วยรับผิดชอบ คือ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, อพท และ ททท. สำนักงานตราด นำเสนอดังนี้
1. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด : แบ่งข้อมูลเป็น 3 หมวด ได้แก่ ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด, ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมการกีฬาจังหวัดตราด และปฏิทินเทศกาล ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีจังหวัดตราด โดยสถิติการท่องเที่ยวเดือนมกราคม – สิงหาคม 2564 พบว่า จังหวัดตรามีนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 43.10 เทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน และอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวในปีนี้คาดว่าจะลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา
2. อพท. : 1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ นำเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา โดยเลือกเกาะหมากเป็นพื้ันที่ต้นแบบ ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 หากสำเร็จจะนำไปใช้ในพื้นที่อื่นต่อไป
2. การขับเคลื่อนตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) โดยจังหวัดตราดได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด และคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ในพื้นที่เกาะหมาก
3. การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism : CBT) ดำเนินการ  1) พัฒนาศักยภาพชุมชนให้ได้ตามเกณฑ์ประเมิน CBT Thailand และ 2)สนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดการท่องเที่ยว  พื้นที่ดำเนินการ คือ ชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง ชุมชนท่าระแนะ ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ชุมชนตำบลไม้รูด และชุมชนตำบลคลองใหญ่
4. ส่งเสริมให้ชุมชนได้รับมาตรฐาน SHA ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย พื้นที่ดำเนินการ คือ ชุมชนไม้รูด และชุมชนตำบลคลองใหญ่
3. ททท. สำนักงานตราด : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า ชุมชน ของจังหวัดตราด ผ่านทางเว็บไซต์ของ ททท. โดยเน้นระบบออนไลน์ที่สามารถปรับปรุงแก้ไขและอัพเดตข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ประเด็นที่ 4 เรื่องการเปิดจุดผ่านแดนบ้านท่าเส้น หน่วยรับผิดชอบ คือ ปลัดจังหวัด, ฉก.นย.ตราด, นายด่านศุลกากรคลองใหญ่, นายอำเภอเมืองตราด และสำนักงานจังหวัดตราด นำเสนอดังนี้
1. ฉก.นย.ตราด : – ช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด ปัจจุบันยังมีวัตถุระเบิดอีกจำนวนมาก ในแผนของ นปท.ทร.งป.65 จะดำเนินการเก็บกู้ตั้งแต่บ้านท่ากุ่ม-บ้านท่าเส้น อำเภอเมืองตราด
– กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ในฐานะเลขาคณะกรรมการ JBC ได้ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศชายแดนไทย-กัมพูชา  ในพื้นที่จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563  พบการรุกล้ำแนวสันปันน้ำ ที่ตรวจพบคือ ก่อสร้างอาคารกาสิโนหลังใหม่ และสิ่งปลูกสร้างโดยรอบตามผลสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศร่วม (JDS) เข้ามาในฝั่งไทย และมีแนวถนนบางส่วนตัดผ่านแนวสันปันน้ำ
2. นายด่านศุลากากรคลองใหญ่ : ด่านพรมแดนบ้านท่าเส้นปี 2564 ไม่มีมูลค่านำเข้า-ส่งออก
3. สำนักงานจังหวัดตราด : – การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับบ้านท่าเส้นขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร
– กรณีฝ่ายกัมพูชาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวสันปันน้ำโดยประมาณของไทยตามผลการสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศร่วม (JDS)

ประเด็นที่ 5 เรื่อง SMART CITY หน่วยรับผิดชอบ คือ โทรศัพท์จังหวัด, สำนักงานจังหวัด, ท้องถิ่นจังหวัด และสถิติจังหวัด นำเสนอดังนี้
1. สำนักงานจังหวัดตราด : จังหวัดตราดได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด และสถิติจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีคณะทำงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย คณะทำงานด้านการเกษตรและการแปรรูป ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ด้านสินค้าและบริการท้องถิ่น และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. สถิติจังหวัด : ประสานกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เพื่อเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) โดยดีป้า ได้ขับเคลื่อนโครงการดังนี้
2.1 “ดีป้า” ตะวันออก รุกเกาะหมาก ขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ด้านการท่องเที่ยวและชุมชนปลอดภัย มุ่งเป้าเป็นสังคมไร้เงินสด
2.2 การบูรณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชิงพื้นที่ร่วมกันระหว่าง “ดีป้าตะวันออก กับ จังหวัดตราด” อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อผลักดันพื้นที่จังหวัดตราดเป็นเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย
2.3 “ดีป้า” บุกตราดติดอาวุธดิจิทัลท่องเที่ยว-บริการ เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจขนาดเล็ก และชุมชน เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินและพัฒนาธุรกิจ

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll@Kmitl
(Visited 1 times, 1 visits today)