จังหวัดตราด ร่วมใจสู้ภัยโควิด ด้วยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน หนุนกลุ่มสตรีสร้างรายได้เสริมด้วยการทอผ้า

ด้วยจังหวัดตราด ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการและการค้าชุมขน สร้างมูลค่าต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ OTOP งบประมาณ 1,000,000 บาท และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดตราด ด้วย Digital Marketing งบประมาณ 452,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,452,000 บาท

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และบริการของชุมชนท่องเที่ยว ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยนำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ New Normal ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดตราด

โดยหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นการต่อยอดผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการทอผ้าจังหวัดตราด คือกิจกรรมพัฒนาเพิ่มทักษะการทอผ้า ของกลุ่มทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง และบ้านบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาทักษะการทอผ้าของกลุ่มทอผ้า ในด้านการเข้าหัวม้วนของฟืม และพัฒนาลวดลายผ้า ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตราด ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 230,000 บาท มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 13 ตุลาคม 2564 รวม 15 วัน

สำหรับการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะการทอผ้าเพื่อให้เกิดลวดลาย เรียนรู้วิธีการย้อมสีฝ้าย วิธีการลงแป้ง วิธีการปั่นหลอดเตรียมเส้นด้าย การตากฝ้ายหลังลงแป้ง การขึ้นยืนเส้น การเก็บเส้นยืน รวมทั้งเทคนิคการย้อมฝ้ายสองสีผสมกัน การตากฝ้ายหลังย้อมเสร็จ การย้อมแป้งเคลือบเส้นฝ้าย การร้อยฟันหวีเส้นยืน การสางฝ้ายก่อนขึ้นหัวม้วน การขึ้นหัวม้วน และการขึ้นลายใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนครราชสีมา มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จากการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มกิจกรรม จนถึงวันนี้ (10 ก.ย.) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 2 กลุ่ม มีทักษะวิธีการเตรียมฝ้ายเพื่อใช้ในการมัดย้อมสีฝ้าย ให้เกิดลวดลายต่าง ๆ บนเส้นฝ้ายก่อนการทอผ้าด้วยตนเอง รวมทั้งการเตรียมกี่ทอผ้า และสามารถขึ้นหัวม้วนและขึ้นลายได้ โดยหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ จังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด คาดหวังที่จะให้สมาชิกกลุ่มทอผ้า ได้ทักทอผ้าที่มีลวดลาย มีความสวยงาม มีอัตลักษณ์เป็นผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดตราด เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าต่อไ

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

#ChangeforGood

#NewThinkNewTrat

#ตราดสวรรค์ตะวันออก

#โคกหนองนาโมเดล

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#Khoknongna

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#WorldSoilDayCDD

 

(Visited 1 times, 1 visits today)