พช. ตราด ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ (นครราชสีมา) ในการตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเพิ่มทักษะการทอผ้า เพื่อให้เกิดลวดลาย ของจังหวัดตราด

8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางฤดี หาดอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางรสนา หลีน้อย พัฒนาการอำเภอแหลมงอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ และสมาชิกกลุ่มทอผ้าบางปิด หมู่ที่ 3 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ ร่วมให้การต้อนรับ นางชุติกาญจน์ รัชตะปิติ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) ในการตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเพิ่มทักษะการทอผ้า เพื่อให้เกิดลวดลาย ภายใต้การดำเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการและการค้าชุมชน สร้างมูลค่าต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถึใหม่ (New Normal) ซึ่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ได้จัดดำเนินการระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 13 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ และที่ทำการกลุ่มทอผ้าบางปิด หมู่ที่ 3 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีวิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) เป็นผู้ฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

โดยมีกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้
1. การพัฒนาทักษะการทอผ้าเพื่อให้เกิดลวดลาย
2. การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์
3. การอบรมให้ความรู้วิธีการย้อมสีฝ้าย
4. วิธีการลงแป้ง
5. วิธีการปั่นหลอดเตรียมเส้น การขึ้นเส้น และอื่นๆ
6. การตากฝ้ายหลังลงแป้ง
7. การปั่นหลอดเตรียมเดินเส้นยืน
8. การขึ้นเส้นยืน
9. การมัดย้อมฝ้าย 2 สี ผสมกัน
10. การย้อมฝ้าย
11. การตากฝ้ายหลังย้อมสี
12. การปั่นหลอดเตรียมเดินเส้นยืน
13. การย้อมแป้งเคลือบเส้นฝ้าย
14. การร้อยฟันหวีเส้นยืน
15. การแยกชั้นฝ้าย บน – ล่าง
16. การสางฝ้ายก่อนขึ้นหัวม้วน
17. การขึ้นหัวม้วน
18. การขึ้นหัวม้วนเส้นยืน
19. การขึ้นเส้นยืนฝ้ายลายใหม่สีคราม และสีฟ้า

โครงการพัฒนาเพิ่มทักษะการทอผ้า เพื่อให้เกิดลวดลาย เป็นกิจกรรมภายใต้การดำเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการและการค้าชุมชน สร้างมูลค่าต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถึใหม่ (New Normal) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทอผ้า ตลอดจนส่งเสริมการทอผ้าให้เกิดลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll@Kmitl

 

(Visited 1 times, 1 visits today)