พช. ตราด ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกงบกลางโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตราด

14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

นางวิไลวรรณ บุดาสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด ประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกงบกลางโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตราด พร้อมด้วย นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด แขวงทางหลวงชนบทตราด ปศุสัตว์จังหวัดตราด ประมงจังหวัดตราด และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุม โดยมีโครงการ ดังนี้
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทตราด
1. โครงการบำรุงรักษาถนนลาดยาง AC ถนนสายบ้านเปร็ดนอก – บ้านห้วงน้ำขาว ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอำเภอ – สะพานน้ำลึก (ข้างสนามกีฬา) ม.2 ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด
3. โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ตร.4029 แยก ทล. 3148 – อ่างเก็บน้ำเขาระกำ อำเภอเมืองตราด
หน่วยดำเนินการ : โครงการชลประทานตราด
4. โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าทำนบดินปิดช่องเขาต่ำ อ่างเก็บน้ำเขาระกำ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
5. โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการและการค้าชุมชน สร้างมูลค่าต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้วิถีชีวิตใหม่ New Normal จังหวัดตราด
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
6. โครงการส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตราด
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานประมงจังหวัดตราด
7. ซั้งเชือกเพื่อเสริมสร้างสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประชาคมประมง อำเภอเมืองตราด อำเภอคลองใหญ่

(Visited 1 times, 1 visits today)