พช. ตราด ร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2564

13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

นางสุนิสา กำเนิดสินธุ์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด พร้อมด้วย นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด เข้าร่วมประชุม
โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การเร่งรัดติดตามหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยกำหนดเป้าหมายลดหนี้ค้างชำระให้เหลือร้อยละ 5 ภายในปี 2564
2. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 (ฉบับที่4) คือ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรวจสอบสมาชิกที่มีสิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้ แล้วรวบรวมเอกสารส่งจังหวัด และให้จังหวัดรวบรวมเอกสารส่งไปยังกรมการพัฒนาชุมชน ภายใน 15 วันที่ได้รับเอกสาร และเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเพื่อทราบ โดยมีอำเภอที่ส่งเอกสารปรับโครงสร้างหนี้ตามประกาศฯ แล้ว จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอบ่อไร่ และอำเภอคลองใหญ่ รวมทั้งสิ้น 1,605,730.42 บาท
3. การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดเป้าหมายการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา ปี 2564 ของจังหวัดตราด จำนวน 1,900 คน
4. สรุปประเด็นจากโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน ดังนี้
4.1 การจัดสรรงบประมาณประเภทเงินทุนอุดหนุน ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจนในแต่ละอำเภอ โดยใช้ฐานคิดจากจำนวนตำบล จำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หรืออัตราร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระ
4.2 การทำประกันความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนเสียชีวิต ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน โดยให้คนในครอบครัวของผู้กู้ (สามี บุตร ญาติ) มีการรับทราบจำนวนเงินที่ขอกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4.3 การส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือหาช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงิน เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม
4.4 การลงพื้นที่ติดตามในแต่ละอำเภอ ควรมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการฯ ลงพื้นที่พร้อมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ และคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เพื่อทราบถึงปัญหาของกลุ่มสมาชิกที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. สรุปประเด็นจากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
5.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีสมาชิกสตรีแต่ละพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนงาน
2) ส่งเสริมการแปรรูปอาหาร ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกลุ่มอาชีพของสมาชิกที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกสตรี
3) การจัดทำโครงการอบรมช่องทางการตลาดออนไลน์ ในยุคเทคโนโลยี 4.0 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่การค้าขายส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบออนไลน์
5.2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1) การอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่กลไกคณะทำงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ
2) การจัดประชุมสตรีสัญจรในแต่ละอำเภอ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบปัญหาในแต่ละตำบล และต้องการความช่วยเหลือจากเครือข่ายสตรีในพื้นที่จังหวัดตราด
3) การจัดโครงการสตรีมีดีวิถีตราด เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีในจังหวัดตราด และมีการจัดจำหน่ายสินค้าของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในแต่ละอำเภอ รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มสมาชิกสตรีในยุคของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อไม่ให้สมาชิกสตรีท้อถอยในการดำเนินชีวิต
5.3 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงการบริหารร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่
1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในชุมชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการให้สมาชิกสตรีเข้าไปมีส่วนร่วม
2) การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว การเกษตร เป็นต้น เพื่อเป็นการต่อยอดอาชีพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5.4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
1) การเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งแนวทางการเสนอโครงการประเภทหมุนเวียน และโครงการประเภทอุดหนุน
2) การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่องค์กรที่เป็นกลไกในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสร้างความสะดวก และความรวดเร็วในการดำเนินงาน
6. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทงบบริหารของอำเภอ

#กรมการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)