พช. ตราด ประชุมเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

13 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ประธานการประชุมเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย นายนิธิศ หลีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางวิลาสินี รองสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุม
โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้
1. โครงการที่ต้องเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
1.3 โครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
2. โครงการที่ต้องเร่งดำเนินการในไตรมาส 4 คือ โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

(Visited 1 times, 1 visits today)