พช. ตราด ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564

9 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)  และ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (เน้นหนัก) ปี 2564 ใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน เข้าร่วมประชุม

ในการนี้ ประธานในพิธีได้กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและร่วมดำเนินงานคู่ขนานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดโดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการทำเกษตรแบบอินทรีย์ หรือเกษตรที่มีความปลอดภัย สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4 ร) ตั้งแต่กระบวนการต้นทาง กลางทางและปลายทาง เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คนทุกจังหวัด ได้บริโภคอาหารปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคและโอกาสทางการตลาดตามแนวคิดแห่งห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) การผลิต การบริโภค การตลาด ผลิตพืชผักปลอดภัยให้มีคุณภาพมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดตราด เพื่อขับเคลื่อนวาระอาหารปลอดภัยให้เกิดการสร้างรายได้สู่พื้นที่

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการกำหนดทิศทาง วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มและภาคีเครือข่ายประชารัฐ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ ขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ และพัฒนา ต่อยอด กลุ่มเป้าหมายเน้นหนักด้วยกลไกประชารัฐ สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4 ร)  โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. การบรรยายให้ความรู้การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย การสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัย และการออกแบบการสร้างรายได้จากวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. กิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและความต้องการ/เชื่อมโยงช่องทางการตลาด และสรุปผลออกแบบการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยจังหวัดตราด เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายสร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่

#กรมการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)