พช. ตราด ดำเนินการคัดสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เป็นวันแรก

31 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด เป็นประธานคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เป็นวันแรก พร้อมด้วย นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางวิลาสินี รองสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยแบ่งการคัดสรรออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ดังนี้

ภาคเช้า ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. มีผู้เข้ารับการคัดสรร จำนวน 15 ราย จากรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร้บการคัดสรรในภาคเช้า จำนวน 35 ราย
ภาคบ่าย ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. มีผู้เข้ารับการคัดสรร จำนวน 16 ราย จากรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร้บการคัดสรรในภาคบ่าย จำนวน 35 ราย

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด นั้น กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดสรรด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาแฟ้มผลงาน (Portfolio) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น
1. การสัมภาษณ์รายบุคคล (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร โดยประเมินจากประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
2. การพิจารณาแฟ้มผลงาน (Portfolio) (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เป็นการพิจารณาจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้ที่เข้ารับการประเมินรายบุคคล จำนวนไม่เกิน 5 หน้า โดยจัดทำแฟ้มผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร (แยกตามตำแหน่งและหน่วยงานที่สมัคร) ซึ่งอย่างน้อยควรประกอบด้วย
1) ประวัติส่วนตัว
2) ประวัติการศึกษา
3) ประวัติกิจกรรมหรือประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร
4) ผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับทั้งในขณะที่กำลังศึกษาอยู่หรือในขณะทำงาน
5) เหตุผลและความสนใจที่เลือกสมัครในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการประเมิน

การคัดสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันนี้ ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ โดยเข้มงวดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องผ่านการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าสอบตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้ง ให้ผู้เข้ารับการประเมินสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาในการประเมิน ยกเว้นในขณะแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)