พช. ตราด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2564

30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2564 พร้อมด้วย นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด คลังจังหวัดตราด ท้องถิ่นจังหวัดตราด ผู้แทนปลัดจังหวัดตราด นางวิลาสินี รองสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม

โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดให้ดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยเบิกจ่ายในภาพรวมให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้แก้ไขเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คือ ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 คิดเป็น 14,663,140.80 บาท และไตรมาส 4 ร้อยละ 100 คิดเป็น 19,013,040 บาท โดยจังหวัดตราด มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 93.45 คิดเป็น 1,248,108.56 บาท
2. ผลการอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 มีดังนี้
1) เงินอุดหนุน จำนวน 37 โครงการ เป็นเงิน 1,960,000 บาท
2) เงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 94 โครงการ เป็นเงิน 15,000,000 บาท
3. การเร่งรัดติดตามหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กำหนดเป้าหมายลดหนี้ค้างชำระให้เหลือร้อยละ 5 ภายในปี 2564
4. การพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6/2564 อำเภอเมือง ได้เสนอโครงการประเภทเงินอุดหนุนและผ่านการกลั่นกรองของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 40,000 บาท ซึ่งเป็นผลให้จังหวัดตราดมีผลการเบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 100

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)