พช. ตราด ร่วมนำเสนอผลงานการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564

30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด เวลา 09.00 น.

นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการนำเสนอผลงานการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 รายหมวด เกณฑ์ PMQA 2562 หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ) โดยมี นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมนำเสนอผลงานผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Zoom Cloud Meetings)

โดยมีประเด็นการนำเสนอ เรียงตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ประธานกล่าวรายงานกับคณะกรรมการตรวจประเมิน
2. ถ่ายทอดสดนิทรรศการ 10 กระบวนงาน จาก 9 หน่วยงาน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ได้จำลองนิทรรศการเสมือนจริง “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ จ.ตราด” บ้านท่าระแนะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยการนำวิถีชุมชนซึ่งเป็นเสน่ห์ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สัมผัสความมหัสจรรย์ลานตะบูน รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าประทับใจตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว อาหารพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ และยกระดับภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นสินค้าของฝากของที่ระลึกและบริการที่หลากหลาย เช่น ผ้ามัดย้อมจากลูกตะบูน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองและนำกลับไปเป็นของที่ระลึก ก่อให้เกิดการสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนท่องเที่ยว และได้ขยายผลชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบไปสู่ชุมชนท่องเที่ยวต่างๆ ใน จังหวัดตราด
3. วีดีทัศน์แนะนำจังหวัดตราด (6 นาที 50 วินาที)
4. วิสัยทัศน์
1) วิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) วิสัยทัศน์จังหวัดตราด คือ ตราดเมืองมั่งคั่ง ชุมชนมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราด ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติที่เติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
6. การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (นวัตวิถี) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ได้นำเสนอกระบวนการขับเคลื่อนงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ บ้านท่าระแนะ ในภาพรวม ประกอบด้วย กลไกการขับเคลื่อน กระบวนการ Best Practice ผลลัพธ์สะท้อนความสำเร็จ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัดตราด
7. การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ทุเรียน) สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
8. การส่งเสริมการค้าชายแดน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด
9. การรังวัดด้วยดาวเทียมจลน์ สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
10. การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
11. การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
12. การจัดการคนต่างด้าวบริเวณชายแดน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด
13. การจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ DLT Smart Queue สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
14. การทวงคืนผืนป่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
15. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด
16. ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมิน

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)