พช. ร่วมประชุมซักซ้อมเสมือนจริงเพื่อเตรียมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564

29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมซักซ้อมเสมือนจริงเพื่อเตรียมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมเสมือนจริง

โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. มติที่ประชุมเห็นชอบให้ส่วนราชการซักซ้อมการนำเสนอเสมือนจริง ผ่านระบบออนไลน์เพื่อเตรียมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2564 รายหมวด เกณฑ์ PMQA 2562 หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ) เพื่อให้การตรวจประเมินฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. การเตรียมความพร้อมในวันตรวจประเมิน คือ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ขอความร่วมมือห้วหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ มาโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด เวลา 08.30 น. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เวลา 09.00 น.
3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. วิสัยทัศน์จังหวัดตราด คือ ตราดเมืองมั่งคั่ง ชุมชนมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราด ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติที่เติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
6. การซักซ้อมเสมือนจริงเพื่อเตรียมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 มีลำดับขั้นตอน ดังนี้
1) ประธานกล่าวรายงานกับคณะกรรมการตรวจประเมิน
2) ถ่ายทอดสดนิทรรศการ 10 กระบวนงาน
3) วีดีทัศน์แนะนำจังหวัดตราด (6 นาที 50 วินาที)
4) วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์จังหวัด
5) การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (นวัตวิถี) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด นำเสนอภาพรวม และจัดนิทรรศการนำเสนอ Best Practice ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ บ้านท่าระแนะ
6) การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ทุเรียน) สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
7) การส่งเสริมการค้าชายแดน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด
8) การรังวัดด้วยดาวเทียมจลน์ สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
9) การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
10) การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
11) การจัดการคนต่างด้าวบริเวณชายแดน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด
12) การจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ DLT Smart Queue สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
13) การทวงคืนผืนป่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
14) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด
15) ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมิน

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)