พช. ตราด ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting จากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้พัฒนาการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายนิธิศ หลีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางฤดี หาดอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด สำหรับพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Facebook Live ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่ตนสังกัด

วาระการประชุม มีดังนี้
-โดยการนำเสนอ จำนวน 3 เรื่อง
1.สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
2. การติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-โดยเอกสาร จำนวน 13 เรื่อง
1. ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2564
2.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
3.ความก้าวหน้าการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 (ต่อเนื่อง)
4.การขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการ “พัชรสุธาคชานุรักษ์” ด้านการจัดการพื้นที่ชุมชน
5.ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6.การเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564
7.โครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด – 19
8.สรุปประเด็นการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
9. รายงานผลยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน
10.แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11.การดำเนินงานตามตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12.การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
13.รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)