พช. ตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างผ้าไทย สู่อัตลักษณ์ความเป็นตราด

23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างผ้าไทย สู่อัตลักษณ์ความเป็นตราด พร้อมด้วย นางสริยา ประกอบผล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นางบุณณฎา เทพวรชัย รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด นางฤดี หาดอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด  ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุม

โดยมีประเด็นการประชุม มีดังนี้
1. จังหวัดตราด มีคำสั่งที่ 1128/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างผ้าไทย สู่อัตลักษณ์ความเป็นตราด มีอำนาจหน้าที่ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างผ้าไทย สู่อัตลักษณ์ความเป็นตราด โดยการค้นหาและพัฒนาลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์จากการค้นหาอัตลักษณ์ของจังหวัดตราด ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดการแต่งกายด้วยผ้าไทย
2. การออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดตราด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการออกแบบลายผ้า ได้รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้จากการประชุมฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 มาประมวลเป็นแนวคิดและ Concept ที่จะนำมาออกแบบลายผ้า และประสานคุณศิวรุฬห์ แสนสุข นักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับชาติ เพื่อทำการออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดตราด โดยนำอัตลักษณ์ของจังหวัดตราดมาออกแบบ ประกอบด้วย
1)สีฟ้าของน้ำทะเล
2) เกาะช้าง หมู่เกาะในจังหวัดตราด
3) ดอกกฤษณา ดอกไม้ประจำจังหวัดตราด
4) ประภาคารแหลมงอบ
5) สุดทางบูรพา
6) คลื่นน้ำทะเล
3. ลายผ้าประจำจังหวัดตราด คุณศิวรุฬห์ แสนสุข นักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับชาติ ได้ออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดตราด โดยมติที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้
1) ลายผ้าทอ ในชื่อลาย “ผ้าศรีตราด”
2) ลายผ้าพิมพ์ จำนวน 2 ลาย ในชื่อลาย “เพลินสมุทร” และลาย “กฤษณาชมคลื่น”
4. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างผ้าไทย สู่อัตลักษณ์ความเป็นตราด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้เสนอโครงการสร้างสรรค์ หัตถศิลป์ ผ้าถิ่นตราด วงเงินงบประมาณ 240,000 บาท เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้อนุมัติโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ ดังนี้
1) การผลิตลายผ้าทอต้นแบบและผ้าพิมพ์ลายต้นแบบสำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็นอัตลักษณ์ของผ้าพื้นถิ่นตราด ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564
2) การส่งมอบผ้าทอต้นแบบและผ้าพิมพ์ลายต้นแบบ สำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเดือนสิงหาคม 2564
3) การจัดกิจกรรมจัดแสดงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยของจังหวัดตราด ในเดือนสิงหาคม 2564
5. การต่อยอดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างผ้าไทย สู่อัตลักษณ์ความเป็นตราด ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้เสนอให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประสานกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ในการขอกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ตราด จำกัด เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการผลิตผ้าตราดเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างผลกำไรให้กับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ตราด จำกัด ให้มีผลกำไรสำหรับดำเนินกิจการ และในขณะเดียวกันสำนักงานวัฒนธรรมก็จะมีต้นทุนการผลิตผ้าที่ต่ำจากดอกเบี้ยกู้ยืมที่ต่ำ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอแนวคิดว่า ควรจะมีอักษรภาษาไทย และภาษาจีน เพิ่มเติมจากอักษรภาษาอังกฤษคำว่า “TRAT”  ลงบนผืนผ้าพิมพ์ลายเพื่อสื่อให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ด้วย

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)