พช. ตราด ร่วมกิจกรรม”ผู้ว่าตราดใส่ใจ ต้านภัย COVID-19″

23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นางสรินยา ประกอบผล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นางบุณณฎา เทพวรชัย รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เกษตรจังหวัด นายนิธิศ หลีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าตราดใส่ใจ ต้านภัย COVID-19”  โดยการแจกน้ำสมุนไพรกระชายเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด พร้อมทั้งสาธิตการประกอบอาหารจากกระชาย เช่น น้ำกระชายเข้มข้น ขนมจีนน้ำยาป่า ผัดฉ่าปลา ยำหอยใส่กระชาย แกงป่าปลาเห็นโคน นอกจากนี้ยังมีการแจกต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร และต้นพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรสามารถนำไปปลูกในครัวเรือนเพื่อการดำรงชีพในช่วง COVID-19 นี้ได้

กิจกรรมนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนไทยปลูกพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส COVID-19 และนำพืชสมุนไพรที่ปลูกไว้ในครัวเรือนมาประกอบอาหารเพื่อเป็นยาป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)