พช. ตราด ร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2564

22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

นางสุนิสา กำเนิดสินธุ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2564 พร้อมด้วย นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุม

การประชุมในวันนี้ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) ประเภทเงินอุดหนุน งบประมาณ 2,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,960,000 บาท คงเหลือ 40,000 บาท
2) ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) งบประมาณ 15,000,000 บาท สามารถเบิกจ่ายได้ครบถ้วน
2. ผลการอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 37 โครงการ เป็นเงิน 1,960,000 บาท
2) ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 94 โครงการ เป็นเงิน 15,000,000 บาท
3. การเร่งรัดติดตามหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีเป้าหมายลดหนี้ค้างชำระให้เหลือร้อยละ 5 ภายในปี 2564
4. การพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 7/2564 จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด งบประมาณ 40,000 บาท

พช. ตราด สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้บรรลุเป้าหมาย ด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ร้อยละ 100 รวมทั้งได้วางเป้าหมายการลดหนี้ค้างชำระให้เหลือร้อยละ 5 ภายในปี 2564

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)