พช. ตราด จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ระดับจังหวัด

22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด พร้อมด้วย นางฤดี หาดอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนเกษตรจังหวัดตราด ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงาน ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ โดยมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมประชุม สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะช้าง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting)

การประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตาม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอในการดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามแนวทางระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจังหวัดตราด มีจำนวนทั้งสิ้น 28 หน่วยนับ จากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทผู้นำชุมชน   จำนวน 7 หน่วยนับ
2. ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน   จำนวน 7 หน่วยนับ
3. ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน   จำนวน 7 หน่วยนับ
4. ประเภทชุมชน  จำนวน 7 หน่วยนับ

ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) เป็นเครื่องมือสำหรับผู้นำ กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน เพื่อให้รู้จักตนเอง ประเมินและพัฒนาศักยภาพตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนร่วมกับภาคีการพัฒนา โดยการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา ที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเป็นระบบ

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)