พช. ตราด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน (ระยะขยายไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)

21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน (ระยะขยายไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting) โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม

การประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน สอบถามข้อมูลการดำเนินงานระบบสารบรรณของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และนำข้อมูลที่ได้ใส่ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นการประชุม ประกอบด้วย
1. กรมการพัฒนาชุมชน ได้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 และได้กำหนดขยายการใช้งานระบบฯ ไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ โดยเป็นไปตาม
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562 มาตรา 10 ในวาระเริ่มแรก ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างกันได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

“ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการให้การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน โดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่พ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง”

2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ 7 และข้อ 10 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป และข้อ 8 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
2. เหตุผลที่ต้องดำเนินการด้วยการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน เพียงช่องทางเดียว เนื่องจากปัจจุบันการรับ-ส่ง หนังสือระหว่างหน่วยงานในระดับส่วนกลางและภูมิภาคของกรมการพัฒนาชุมชน เกิดปัญหา ดังนี้
   1) มีช่องทางในการรับหนังสือหลายช่องทาง ทำให้ปลายทางไม่แน่ใจในการรับ รวมทั้งมีการส่งหนังสือซ้ำซ้อน ทำให้ปลายทางได้รับหนังสือที่เป็นเรื่องเดียวกันหลายฉบับ
2) ต้นทางและปลายทาง ไม่สามารถทราบถึงการรับหนังสือ ทำให้ปลายทางไม่ได้รับหนังสือบางฉบับ และเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
3) หนังสือที่ส่งมายังกลุ่มงานสารบรรณกลางและอำนวยการ จะต้องรอการบันทึกข้อมูลลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน จึงเกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ส่งผลให้หนังสือที่จะส่งไปยังสำนักกองต่าง ๆ เกิดความล่าช้า
3. ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบกลุ่มไลน์ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)