พช. ตราด คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดตราด ประจำปี 2564 (รอบตัดสิน)

21 กรกฎาคม 2564  นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดตราด ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด นางฤดี หาดอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมกิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดตราด ประจำปี 2564 (รอบตัดสิน) โดยลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดตราด ประจำปี 2564 ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดังนี้

เวลา 09.30 น. ดำเนินการคัดสรรกิจกรรม ณ บ้านท่าตะเภา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด รับฟังการนำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” จาก นายสำเริง จันทร์หอม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าตะเภา  โดยมีนายอำเภอเมืองตราด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองตราด นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ดและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสม็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองเสม็ด เข้าร่วมนำเสนอ และลงพื้นที่เยี่ยมชมผลเด่นของบ้านท่าตะเภา ดังนี้
1. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง นายฉัตรชัย ปานดี
2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคก หนอง นา โมเดล ของ นายสำเริง จันทร์หอม ผู้ใหญ่บ้านท่าตะเภา
3. แปลงเกษตรผสมผสาน ของ นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

เวลา 14.00 น.  ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting) บ้านสลักเพชรเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด  รับฟังการนำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” จาก นายชัยวิทย์ ป๊อกสอน ผู้ใหญ่บ้านสลักเพชรเหนือ พร้อมด้วย ผู้นำ กลุ่ม/องค์กร โดยมีส่วนราชการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมนำเสนอ

การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดตราด ประจำปี 2564 รอบตัดสิน ในวันนี้ เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)