พช. ตราด ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

20 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด แรงงานจังหวัด สถิติจังหวัด จัดหางานจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ขนส่งจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สำนักงานจังหวัด ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประเด็นในการประชุม ประกอบด้วย
1. จังหวัดต้องนำส่งเอกสารการนำเสนอผลงานให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็น Powerpoint หรือ Presentation รวมทั้งวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 30 นาที ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
2. การเตรียมความพร้อมก่อนวันตรวจประเมิน ให้ส่วนราชการติดตั้งป้าย Roll Up บริเวณสถานที่จัดนิทรรศการ ณ หน้าห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
3. การเตรียมความพร้อมในวันตรวจประเมินฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting คือ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการมาโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
4. ขั้นตอนการตรวจประเมินฯ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง
5. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) จำนวน 3 ด้านได้แก่ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. วิสัยทัศน์จังหวัดตราด คือ ตราดเมืองมั่งคั่ง ชุมชนมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
7. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราด 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติที่เติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
8. พันธกิจของจังหวัดตราด
1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง ครบวงจร และเติบโตอย่างยั่งยืน
2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3) เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เกิดประโยชน์แก่พื้นที่อย่างยั่งยืน
4) เสริมสร้างและรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยภายในและตามชายแดน พร้อมทั้งสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
9. ซักซ้อมเตรียมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564
1) การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (นวัตวิถี) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
2) การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ทุเรียน) สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
3) การส่งเสริมการค้าชายแดน สำนักงานพานิชย์จังหวัดตราด
4) การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
5) การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
6) การทวงคืนผืนป่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
7) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด
8) การจัดการคนต่างด้าวบริเวณชายแดน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด
9) การรังวัดด้วยดาวเทียมจลน์ สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
10) การจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ DLT Smart Queue สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
10. การตอบสนองวิสัยทัศน์จังหวัดตราด ในส่วนสุดท้ายของสคริปต์ ให้ส่วนราชการนำเสนอว่า “…………กระบวนงานและผลการดำเนินงานดังกล่าว สอดคล้องและตอบสนอง …………… (รายละเอียดตามกระบวนงานข้อ 1) – 2))
1) กระบวนงานที่ 1 – 7 สอดคล้องและตอบสนองประเด็นการพัฒนาที่………..
2) กระบวนงานที่ 8 -10 สอดคล้องและตอบสนองพันธกิจของจังหวัดในด้าน………..
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์จังหวัดให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา “ตราดเมืองมั่งคั่ง ชุมชนมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)