พช. ตราด ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประจำปี 2564

20 กรกฎาคม 2564  นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และ นางสาวอวยพร สงแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting)

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  นางอุไร เกตุทัพ พัฒนาการอำเภอเมืองตราด นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด และคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564 อำเภอเมืองตราด ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด กำนันตำบลหนองเสม็ด และผู้ใหญ่บ้านในตำบลหนองเสม็ด  เข้าร่วมนำเสนอผลงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564

การนำเสนอผลงานในวันนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนตำบลต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564 อำเภอเมืองตราด ได้ร่วมกันนำเสนอผลงานใน 3 ส่วน คือ
1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตำบล ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ประชากร แผนที่ตำบล อาณาเขตที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ การคมนาคม/ระบบสาธารณูปโภค สภาพเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม องค์กร/ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน กองทุนในตำบล แผน/โครงการ/กิจกรรม แยกแผนงานตามด้าน อาชีพ บริหารจัดการทุน ความเสี่ยงชุมชน ความยากจน บริหารจัดการชุมชน รายได้/การศึกษา/สาธารณสุข/ความปลอดภัย/ศาสนา/ประเพณี/วิสัยทัศน์
2. ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาสารสนเทศตำบลต้นแบบ ประกอบด้วย การบริหารจัดการ ขั้นตอนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ตำบล สถานที่ดำเนินการ การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลและหน้าที่ การขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านด้วยโปรแกรม CIA (Community Information Radar Analysis )
3. ส่วนที่ 3 โครงการ/กิจกรรมเด่น คือ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพือสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 และโครงการการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

ผลที่ได้รับจากการขับเคลื่อนตำบลต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ
1. ตำบลรู้จักการโปรแกรม CIA ในการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน ทำให้สะท้อนถึงสภาพปัญหาและจุดเด่นของตำบลได้ โดยการใช้ฐานข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2 ค ซึ่งโปรแกรมจะวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านอาชีพ การจัดการทุนชุมชน การจัดการความเสี่ยงชุมชน การแก้ไขปัญหาความยากจน และการบริหารจัดการชุมชน ซึ่งการใช้โปรแกรมนี้นอกจากเพื่อการวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงของตำบลแล้ว ยังเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก SWOT เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และตรงตามความเป็นจริงมากขึ้น โดยการใช้ค่าเฉลี่ยของหมู่บ้านในตำบล
2. การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้ตำบลมีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลหนองเสม็ด และมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลและให้บริการข้อมูล มีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร คือ เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด http://www.nongsamet.go.th/default.asp และมีกลุ่มไลน์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นช่องทางสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในตำบล

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)