พช. ตราด ซักซ้อมแนวทางการเขียนข่าวเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน

20 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการเขียนข่าวเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะช้าง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสมิง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting)

การประชุมในวันนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลักการและแนวทางการเขียนข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของข่าวที่ดี คือ
1) มีความถูกต้อง คือ ควรมีการตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล
2) มีความสมดุล คือ เน้นหนักในข้อเท็จจริงและความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อเท็จจริงที่แสวงหามาได้ตามความสำคัญของข้อเท็จจริงนั้น ๆ ผู้เขียนข่าว ทำหน้าที่แทนคนอ่าน คนดู คนฟัง จะต้องรักษาความสมดุลของข่าวไว้ให้ได้ โดยการรู้จักเลือกและจำกัด ลำดับความสำคัญของข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง
3) ไม่เอาตัวเองไปพัวพันกับรายงานข่าว คือ จะต้องเขียนข่าวโดยไม่เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องในแง่ของความรู้สึก ไม่ต่อเติม ไม่ลำเอียง เขียนข่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4) มีความชัดเจนและกระชับ คือ ลักษณะข่าวที่เขียนมา ต้องมีเอกภาพ สั้น กระชับ ชัดเจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย (แต่ถูกต้อง) ไม่อ้อมค้อมวกวน ปัจจัยเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะข่าวนั้นไปถึงผู้อ่าน ผู้ชม ผู้ฟัง ได้เร็วเท่าไรยิ่งดี
2. องค์ประกอบของข่าว ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกข้อ แต่ต้องมีความสดใหม่อยู่เสมอ
1) ความรวดเร็ว/สดใหม่/ทันเหตุการณ์
2) ความใกล้ชิดกับผู้อ่าน/กำลังอยู่ในความสนใจของคนส่วนมาก
3) ความเด่น/ความสำคัญ
4) ผลกระทบต่อเนื่อง
5) ความมีเงื่อนงำ
6) ความแปลก
7) ความขัดแย้ง
8) เรื่องเด่นทางเพศ
9) ความสะเทือนอารมณ์
10) ความก้าวหน้า
3. โครงสร้างข่าว ประกอบด้วย
1) พาดหัวข่าว/หัวข่าว คือ เป็นการบอกประเด็นสำคัญของข่าว โดยเป็นประโยคสั้น ๆ ที่ดึงดูดใจ แต่สามารถอธิบายเนื้อความข่าวได้มากที่สุด ว่า “ใคร” “ทำอะไร” “ที่ไหน” “เมื่อไร” “อย่างไร” “ทำไม”
2) ความนำ/วรรคโปรย คือ เป็นประเด็นสำคัญของเรื่อง โดยผู้อ่านจะสามารถทราบได้ในเวลาอันรวดเร็ว และตอบสนองความสนใจของผู้อ่าน เป็นการสรุปเรื่อง/ประเด็นสำคัญและกระชับ เพื่อขยายพาดหัวข่าว
3) ส่วนเชื่อมโยง (มีหรือไม่ก็ได้) คือ เป็นส่วนประกอบที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวรรคนำกับเนื้อหา เป็นข้อความที่ขยายประเด็นของเรื่อง
4) เนื้อเรื่อง/เนื้อข่าว คือ เป็นส่วนประกอบที่ให้รายละเอียดของเหตุการณ์/เรื่องราวให้ผู้อ่านได้ทราบและเข้าใจ ลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด บอกเรื่องที่เหลือจากที่บอกไว้แล้วในวรรคนำ
5) ทิ้งท้ายข่าว (มีหรือไม่ก็ได้) คือ เป็นการสรุปประเด็นเพื่อดึงดูดความสนใจ ตอกย้ำจุดหมาย

หัวใจหลักของการเขียนข่าวที่ดี คือ ต้องทำความเข้าใจกับข่าวที่จะเขียนก่อน แล้วจับประเด็นที่สำคัญนั้นให้ได้ ซึ่งการเขียนข่าวนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องมีเทคนิคในการสร้างความเข้าใจและความสนใจแก่ประชาชน และการให้ผู้รับได้สิทธิ์ในการรับรู้อย่างเต็มที่ ฉะนั้น ข่าว จึงไม่เป็นเรื่องส่วนตัวและให้สิทธิ์ในการรับรู้เป็นวงกว้าง

“ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการประชาสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับความถี่ของผลงานข่าวที่นำเสนอในสื่อต่าง ๆ ”

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)