พช. ตราด ร่วมประชุมการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด)

19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

โดยมี นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายนิธิศ หลีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางวิลาสินี รองสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมประชุม

ซึ่งการประชุมในวันนี้ มีประเด็นที่สำคัญ คือ กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้พัฒนาการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. การยกเลิกระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงาน (นักวิชาการผู้ช่วยฯ ระดับชำนาญการ) ในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด)
2. การยกเลิกหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) โดยเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรอื่นที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ซึ่งหลักสูตรที่จัดทำขึ้นใหม่นี้ไม่มีผลต่อการเลื่อนระดับตำแหน่ง

โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ
อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบแผนการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นของกรมการพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยอนุมัติให้ยกเว้นการยุบเลิกตำแหน่งสำหรับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง จำนวน 523 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแผนฯ จำนวน 398 ตำแหน่ง)
จากประเภทวิชาการระดับชำนาญการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ
1) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จำนวน 76 ตำแหน่ง
2) ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ จำนวน 322 ตำแหน่ง
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 49 ตำแหน่ง)
จากประเภทอำนวยการระดับต้น เป็นระดับสูง
1) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
2) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง
3) ตำแหน่งเลขานุการกรม จำนวน 1 ตำแหน่ง
จากประเภทวิชาการระดับชำนาญการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน (5 ตำแหน่ง)
4) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
5) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี จำนวน 1 ตำแหน่ง
6) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ จำนวน 1 ตำแหน่ง
7) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
8) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานสารบรรณกลางและอำนวยการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (40 ตำแหน่ง)
9) ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 31 ตำแหน่ง
10) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 9 ตำแหน่ง
11) ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง
จากประเภททั่วไประดับชำนาญงาน เป็นระดับอาวุโส
12) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 1 ตำแหน่ง
3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำนวน 76 ตำแหน่ง)
จากประเภทวิชาการระดับชำนาญการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (76 ตำแหน่ง)
1) ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 76 ตำแหน่ง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดแผนการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นตามข้างต้น จากประเภทวิชาการระดับชำนาญการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อำนวยการกลุ่มงาน (ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ระดับชำนาญการพิเศษ) รวมทั้งหมด 116 ตำแหน่ง จึงเป็นการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสังกัดกลุ่มงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นระบบการบริหารงานบุคคลที่ซ้ำซ้อนกัน แต่การดำเนินงานที่มีการเสนอให้ปรับปรุงนี้เป็นประโยชน์ต่อกรมการพัฒนาชุมชนและสร้างความก้าวหน้าให้แก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนมากกว่า ดังนั้น ควรยกเลิกระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ซึ่งจะส่งผลให้การเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนและได้รับการแต่งตั้งเป็นนักวิชาการผู้ช่วยเพื่อสะสมคะแนนสำหรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาแล้วหากดำเนินการยกเลิกระบบบริหารกำลังคนฯ ดังกล่าว ควรคงคะแนนและทรงสิทธิตามที่มี ซึ่งเป็นค่าคะแนนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ก่อนยกเลิกระบบบริหารกำลังคนฯ

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)