พช. ตราด ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น หน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Policy Award 2021) และคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564

19 กรกฎาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น หน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Policy Award 2021) และคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และ นางสาวอวยพร สงแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting) ตามเวลาดังนี้

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายนิธิศ หลีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางฤดี หาดอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางวิลาสินี รองสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมนำเสนอผลงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น

โดยการนำเสนอดังกล่าว ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดของจังหวัดตราด ประจำปี 2564 ในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานและข้าราชการในสังกัดปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ให้มีทัศนคติ วิธีคิด และดำเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยสามารถนำไปขับเคลื่อนงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด บุคลากรมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในงานพัฒนาชุมชน สามารถยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานภาคีต่าง ๆ ได้ ใน 5 มิติ โดยกำหนดให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ จัดทำแผนและดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนในทุกมิติตามตัวชี้วัดที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล
มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

โดยจังหวัดตราดได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในส่วนของมิติที่ 1 และ มิติที่ 4 คือ โครงการ “พช. ตราด คิดใหม่ ทำใหม่ ก้าวไปอย่างยั่งยืน” (New Think New Trat) ภายใต้นโยบายการทำงานของ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพข้าราชการให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและดำรงชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” พร้อมทั้งนำค่านิยมองค์การไปใช้ในการปฏิบัติงานที่สำคัญ มีการปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน และมีจิตสาธารณะต่อสังคม เพื่อประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ คือ
1. มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ โปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. หน่วยงานไม่มีเรื่องถูกร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่ไม่มีเรื่องถูกร้องเรียน
3. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทำงานอย่างมีความสุข
4. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของประชาชน
5. โครงการ/กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายนิธิศ หลีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางฤดี หาดอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางวิลาสินี รองสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมนำเสนอผลงานหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Policy Award 2021) จำนวน 3 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการฯ ขั้นตอน/วิธีการดำเนินโครงการฯ ความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและความประทับใจของผู้มีส่วนร่วมดำเนินโครงการฯ
มิติที่ 2 ความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบายการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2 โดยมีกระบวนการ ดังนี้
1) การดำเนินการเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย การจัดทำแผนปฏิบัติงาน จังหวัดติดตามผลและร่วมกิจกรรมระดับอำเภอ มีการแต่งตั้งพัฒนากรในการปฏิบัติงาน มอบพันธุ์ผักให้อำเภอดำเนินการตามแผน
2) รูปแบบหรือขั้นตอนหรือวิธีในการดำเนินการ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ และขั้นหลังดำเนินการ
3) มีภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินการ และมีกลไกหรือวิธีการที่ใช้ในการขับเคลื่อนการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการการทำงาน
4) ผลสำเร็จของการดำเนินงานที่มีประโยชน์ที่สำคัญต่อองค์กร เครือข่าย และประชาชน
5) ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของการดำเนินการ/โครงการที่สำคัญ คือ ดำเนินโครงการฯ ผ่านเพจ Facebook “ปลูกรัก ปลูกผัก ปลูกความสุข@ตราด” และ กิจกรรมของผู้นำการเปลี่ยนแปลงปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านเพจ “ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน เราอยู่ได้”
6) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหา
7) ปัจจัยความสำเร็จ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
8) การดำเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
มิติที่ 3 ความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบายสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ ในแผ่นดิน มีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้
1) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” กับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด นายอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ กลุ่มองค์กร
2) จัดทำแผนปฏิบัติการกิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทย ผ้าตราด สวมใส่ได้ทุกที่ ดูดีสะหงาด” เป็นรายเดือน
3) ประชาสัมพันธ์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนหน่วยงานภาคี/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกิจกรรม
4) ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ในการคิดค้นลายผ้าทอมือและลายผ้าพิมพ์ของจังหวัดตราด ซึ่งเป็นลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดตราด ต่อยอดจาก ที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้เกียรติตั้งชื่อลายผ้าทอมือชื่อ “ลายเกลียวสมุทร”

เวลา 13.00 น. ณ ห้องพัฒนาการจังหวัดตราด นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พร้อมด้วย คณะกรรมการกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมนำเสนอผลงานคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัดตราด ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเกาะกูด
2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น ระดับจังหวัดตราด ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ
3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัดตราด ได้แก่ กลุ่มอาชีพซื้อขายมะพร้าวในชุมชน อำเภอเกาะช้าง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดได้มีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน ทั้ง 3 ประเภท ให้คณะกรรมการได้รับชมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)