พช. ตราด ดำเนินส่งมอบบรรจุภัณฑ์แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Base OTOP : KBO) จังหวัด

19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช่อม่วง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการส่งมอบบรรจุภัณฑ์แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมายโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Base OTOP : KBO) จังหวัด ที่มีศักยภาพและต่อยอดสู่นวัตกรรมเด่น จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด ผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบดินเผา ในรูปแบบการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก หมู่ที่ 5 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ ผลิตภัณฑ์ น้ำเคยหวาน ในรูปแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์/ออกแบบโลโก้
3. โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสวรรค์) หมู่ที่ 4 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อมจากป่าชายเลน ในรูปแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์/สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่
4. กลุ่มหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ชุมชนยายม่อม ตำบลแหลมงอบ หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ ผลิตภัณฑ์ เมี่ยงคำไส้แห้ง ในรูปแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์/สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่
5. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อมสามป่า ในรูปแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์/สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่

พช. ตราด คาดว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว จะช่วยพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมาย ให้มีบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมและสามารถเพิ่มมูลค่า มีความริเริ่มนวัตกรรม สร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

 

(Visited 1 times, 1 visits today)