พช. ตราด Kick off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 หมู่ที่ 7 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 หมู่ที่ 7 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด บนพื้นที่ขนาด 3 ไร่ ตามโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด เกษตรจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตราด ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราด นายนิธิศ หลีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางฤดี หาดอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางวิลาสินี รองสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ นางวัลลา สาทราลัย พัฒนาการอำเภอบ่อไร่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นายจิรพงษ์ โชติมณี ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้นำ กลุ่มองค์กร ประชาชนจิตอาสา และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49  รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานในพิธีฯ กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริต่าง ๆ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ  และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานนี้ มาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการเกื้อกูลแบ่งปัน อันเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งของประเทศไทย และเพื่อเป็นการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร อีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงมีพระราชปรารถนาให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป และกล่าวถึงการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ว่า เป็นการร่วมกันสร้างความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน รวมทั้งฝึกทักษะปฏิบัติทางหลักกสิกรรมธรรมชาติ  ได้แก่ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกไม้ 5 ระดับ ได้แก่ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน ไม้หัว การทำปุ๋ยหมักแห้งหมักน้ำ ห่มดิน และปลูกแฝกรอบบ่อน้ำ และ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่แปลงโดยปลูกผักสวนครัว รวมถึงพืชสมุนไพร โดยเฉพาะกระชาย ข่า ตะไคร้ ฟ้าทะลายโจร ที่มีสรรพคุณช่วยป้องกันโควิด-19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัด หรือป้องกันการติดเชื้อได้ โดยพบว่าสารสกัดของกระชายขาว สามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะก่อนและหลังการติดเชื้อนอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับ ฟ้าทะลายโจร ซึ่งกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้การรับรองแล้วว่า มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ที่สามารถรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)