พช. ตราด ประชุมและเตรียมการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายนิธิศ หลีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางฤดี หาดอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางวิลาสินี รองสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุม

การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดดำเนินพร้อมกันทั่วประเทศ ณ จุด Kick off ระดับจังหวัด ในแปลงพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยจังหวัดตราด มีกำหนดดำเนินการในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ แปลงนายจิรพงษ์ โชติมณี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 หมู่ที่ 7 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  ซึ่งเป็นแปลงพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งมีการจัดเตรียมกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี ด้วยการทำจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่แปลงโดยปลูกผักสวนครัว รวมถึงพืชสมุนไพร โดยเฉพาะกระชาย ขิง ฟ้าทะลายโจร ที่มีสรรพคุณช่วยป้องกันโควิด-19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัด หรือป้องกันการติดเชื้อได้ โดยพบว่าสารสกัดของกระชายขาว สามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะก่อนและหลังการติดเชื้อนอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับ ฟ้าทะลายโจร ซึ่งกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้การรับรองแล้วว่า มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ที่สามารถรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ทั้งนี้ได้มีการประชุมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานแก่เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน

และเวลา 15.00 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายนิธิศ หลีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธีรพล ไชยคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของการเตรียมการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงนายจิรพงษ์ โชติมณี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 หมู่ที่ 7 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เพื่อความสมบูรณ์ของการจัดกิจกรรมอีกทางหนึ่ง

พช. ตราด มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ จุด Kick off ระดับจังหวัด ในแปลงพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานนี้ มาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการเกื้อกูลแบ่งปัน อันเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งของประเทศไทย และเพื่อเป็นการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร อีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงมีพระราชปรารถนาให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)