พช.ตราด นำข้าราชการผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งฯ ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 773/2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ราย เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ได้นำข้าราชการผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 773/2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เข้ารายงานตัวต่อ นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  จำนวน 4 ราย เพื่อรับโอวาทในการเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. นางสาววิภาวี แย้มกลีบ
2. นางสาววันเพ็ญ ขอนทอง
3. นางสาวกมลวรรณ เหล็กแก้ว
4. นางสาวธนภรณ์ ตาตะมิ

โดย นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ทั้ง 4 ราย ว่า จังหวัดตราด เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่น่าอยู่ และทำงานง่าย ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งงานพัฒนาชุมชนเป็นงานที่หนักและมีความหลากหลาย ขอให้เป็นคนคิดบวกจะช่วยให้มีความสุขในการทำงาน และต้องอาศัยความรอบรู้ในหลายแขนงวิชาในการปฏิบัติงาน จึงขอให้หมั่นศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตดี  มีความสุข

ในโอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายนิธิศ หลีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางฤดี หาดอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางวิลาสินี รองสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับ ปฐมนิเทศ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อมุ่งหวังให้ ข้าราชการทั้ง 4 ราย ได้ปฏิบัติตนของการเป็นข้าราชการที่ดี เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนเพื่อให้มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัย ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความพร้อมทั้งด้านความคิดและจิตใจ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นพลังของแผ่นดินต่อไป

ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดตราด ได้แสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ทุกท่าน ให้ภาคภูมิใจ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดี และพัฒนาตนเองตามสมรรถนะ นอกจากนี้จะต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในทุกด้าน ประกอบกับความมุ่งมั่นตั้งใจ และความมีวิริยะอุตสาหะ จะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพข้าราชการ และประสบความสำเร็จในชีวิต อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์กร และชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#Change for Good
#New Think &New Trat#
🏖ตราด สวรรค์ตะวันออก🏝

 

(Visited 1 times, 1 visits today)