พช. ตราด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด

นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝึมือแรงงานตราด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุม

ประเด็นการประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย
๑. การติดตามให้ความช่วยเหลือผู้กระทำการขอทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ราย คือ
๑) รายที่ ๑ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาข้างขวามีขนาดเล็กผิดปกติ) ปัจจุบันมีความพิการทางสายตา (ตาข้างขวาบอดสนิท ข้างซ้ายใกล้บอดสนิท) ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถเป็นที่เรียบร้อย มีอุปกรณ์ในการร้องเพลง สามารถร้องเพลงได้มากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อพลอยได้ลงพื้นทีติดตาม และแนะนำการหารายได้ผ่าน Social Media แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของสายตา ทุน และผู้ดูแล จึงต้องมีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นไปตามความต้องการ ความเหมาะสมของผู้ประสบปัญหาต่อไป
๒) รายที่ ๒ เป็นผู้สูงอายุ ติดสุรา ติดการพนัน ปัจจุบันไม่ทำการขอทาน มีการลดการดื่มสุรา และลดการเล่นพนัน ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
๒. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดแนวทางเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. แผนการขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เพื่อนำสู่วิสัยทัศน์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ”
๕. ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ ๑ ฯลฯ
๖. ผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และผู้แสดงความสามารถ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔
๗. การพัฒนาศักยภาพผู้กระทำการขอทาน และผู้แสดงความสามารถ ตามแนวทางโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะบุคคลในการพิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ

พช. ตราด เป็นภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับทุกภาคส่วนในการร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่การเป็น “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ”

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)