พช. ตราด ร่วมกับ กอ.รมน.ตราด (สห.ทร.) ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

15 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวจุรีภรณ์ เจริญเสียง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดตราด (กรมสารวัตรทหารเรือ) หรือ กอ.รมน.จังหวัดตราด (สห.ทร.) ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยทำการสุ่มตรวจต้วอย่างร้านค้า จำนวน 3 ร้าน ได้แก่
1. ร้านถูกใจ 20 บาท
2. ร้านแจ่วฮ้อน ปลาเผา
3. ร้าน The Best

ผลการสุ่มตรวจตัวอย่างร้านค้าดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ร้านค้าดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย การติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ สมุดลงลายมือชื่อผู้เข้ามาซื้อสินค้า/บริการของร้านค้า แอพลิเคชัน “ไทยชนะ” การตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัย รวมถึง การจัดช่องทางการเข้า-ออก ร้านค้าแบบทางเดียว

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)