พช. ตราด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไตรมาส 4 อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไตรมาส 4  ดังนี้

เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด โดยได้เน้นย้ำให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบและแนวทางของทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันภายในห้วงระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

และเมื่อเวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไตรมาส 4 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสมิง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยเน้นย้ำให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
2) ให้คำแนะนำในการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด

พช. ตราด หวังว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ จะช่วยเป็นแรงผลักดันและเสริมพลังในการติดตามการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไตรมาส 4 ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด พร้อมทั้ง สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)