พช.ตราด จับมือเกษตรจังหวัดตราด ร่วมส่งมอบต้นกล้าพันธุ์ผัก เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (TPMAP) และสร้างความมั่นคงทางอาหารแบบยั่งยืน

21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายนิธิศ หลีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นางวิลาสินี รองสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับ นายชยุธกฤดิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ร่วมส่งมอบต้นกล้าพันธุ์ผัก จำนวน 1,500 ต้น โดยมีพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมายจากระบบพัฒนาคนแบบชี้เป้า ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (TPMAP) ได้นำไปเพาะปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้พ้นเกณฑ์ความยากจนตามตัวชี้วัดการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้านรายได้

ในการนี้ พช.ตราด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครัวเรือนยากจนเป้าหมายจากระบบพัฒนาคนแบบชี้เป้า ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (TPMAP) จักมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนต่อไป

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)