พช.ตราด จัดกิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 (รอบกลั่นกรอง) จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2564 ด้วยการลงพื้นที่ และรับชมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (ZOOM)

 

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางฤดี หาดอ้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางณัฐธนัน ยิ่งสุด ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ว่าที่ ร.ต.ธีรพล ไชยคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวจุรีภรณ์ เจริญเสียง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายกันตพัฒน์ อาหมัด นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน คณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ลงพื้นที่่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 (รอบกลั่นกรอง) จังหวัดตราด โดยมีพัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้นำ กลุ่มองค์กร และประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานในกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ประเภท ได้แก่
1.ประเภทหมู่บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพียง ​
2.ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน​(ผู้นำ​ อช.)​ ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง
3.ประเภทองค์กร​
4.ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน​ตัวอย่าง
5. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)

ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่เป้าหมาย 5 อำเภอ ดังนี้
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ภาคเช้า ณ อำเภอแหลมงอบ และ ภาคบ่าย ณ อำเภอเมืองตราด
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ภาคเช้า ณ อำเภอบ่อไร่ และ ภาคบ่าย ณ อำเภอเขาสมิง
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ภาคเช้า ณ อำเภอคลองใหญ่

และในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด โดยการรับชมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (ZOOM) คือ ภาคเช้า อำเภอเกาะกูด และ ภาคบ่าย อำเภอเกาะช้าง

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย คณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสภาพพื้นที่จริงหลังการนำเสนอกิจกรรมเพื่อเก็บข้อมูลอย่างเข้มข้น

พช.ตราด หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดังกล่าว จะเป็นแรงหนุนเสริมให้ผู้นำ กลุ่ม องค์กร ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนและต่อยอดกิจกรรมให้เกิดการพัฒนาตนเอง ครัวเรือน ตลอดจนหมู่บ้านของตนอย่างยั่งยืนสืบไป

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)