พช.ตราด สนองนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการส่งมอบรถยนต์ราชการให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์ ในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดตราด นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายนิธิศ หลีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นางวิลาสินี รองสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ร่วมส่งมอบรถยนต์ราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ให้กับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 โดยมีพันตำรวจโท ธนพัน สุพัฒนวรางกูร ตำแหน่ง สารวัตรงานส่งกำลังบำรุง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 เป็นผู้แทนในการรับมอบ จำนวน 2 คัน คือ รถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กค 8553 ตราด มอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ บ้านโคกป่าจิก ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน กค 8628 ตราด มอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม บ้านตาตุม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ มีนโยบายร่วมสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการและสุขอนามัย รวมทั้ง เสริมสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มียานพาหนะของทางราชการใช้ประจำอยู่ที่โรงเรียน รวมถึง การช่วยเหลือคนยากจนในถิ่นทุรกันดารยามป่วยไข้

พช. ตราด มีความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง ในการสนองนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการส่งมอบรถยนต์ราชการให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งต่อความสุข ความรัก และความหวังดีให้แก่น้อง ๆ ในถิ่นทุรกันดาร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)