พช. ตราด ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมแนวทางการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการซักซ้อมแนวทางการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมรับฟังการซักซ้อมแนวทางการจ้างเหมาบริการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ภายใต้แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกภูมิภาคในพื้นที่ 73 จังหวัด โดยได้ดำเนินการคัดเลือกและจัดจ้างบุคคลเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จำนวน 9,188 อัตรา เพื่อปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เนื่องจากมีการแจ้งคือ/เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลกระทบต่อการจ้างนักนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จำนวนทั้งสิ้น 396 ราย กรมการพัฒนาชุมชนจึงขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ให้จังหวัดที่มีกรณีบอกเลิกการจ้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ดำเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดโดยเร็ว ให้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งบอกเลิกการจ้างให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน) ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามที่กำหนดในแบบบันทึกข้อตกลงการจ้างเหมาบริการ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
2. ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทดแทน จำนวน 2 ราย อาจกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมด้วย
3. กรณีจังหวัดยังมีอัตราว่างอยู่ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีการยกเลิกพื้นที่ ให้ดำเนินการคัดเลือกให้ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชน

ผลจากการประชุมในวันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด แจ้งขอยกเลิกพื้นที่ จำนวน 1 ตำบล ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน จำนวน 2 ราย โดยจะดำเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งภายในกรอบระยะเวลาที่กรมกำหนดต่อไป

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)