พช. ตราด ร่วมรับฟังการประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารพนักงานราชการเฉพาะกิจ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการบริหารพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายนิธิศ หลีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางวิลาสินี รองสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนเข้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า สืบเนื่องจาก คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบแนวทางและวิธีดำเนินการจ้างพนักงานราชการ รวมทั้งข้อเสนอแนวทางการจัดสรร กรอบอัตรากำลัง และกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ และผลการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น 10,000 อัตรา โดยมีระยะเวลาการจ้างงานไม่เกิน 1 ปี ให้กับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดและหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติรวม 28 ส่วนราชการ โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา

ผลจากการประชุมในวันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยจะดำเนินการรับสมัคร เพื่อจัดทำสัญญาจ้างภายในกรอบระยะเวลาที่กรมกำหนดต่อไป

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)