พช. ตราด ร่วมรับฟังการประชุมเร่งรัดการใช้งบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการใช้งบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางวิลาสินี รองสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมเร่งรัดการใช้งบประมาณฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด และได้มอบหมายให้พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมผ่านทาง ทีวี พช. ด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

📌 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📌 ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
📌 ชี้แจงแนวทางการคืนงบประมาณ กรณีขอคืนพื้นที่ และการยกเลิกการจ้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)

ผลจากการประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด เชื่อมั่นว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัด และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ทันภายในกำหนดอย่างแน่นอน

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)