พช. ตราด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ในการทำหน้าที่สำรวจ ตรวจสอบแผนที่ขอบเขตที่ดิน ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือที่อยู่อาศัยในลักษณะแปลงรวม เพื่อส่งมอบให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดินดำเนินการในการกำกับดูแล และเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตรวจสอบหลักเกณฑ์การจัดที่ดิน รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยในรูปแบบชุมชนที่เหมาะสม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการพิจารณา พื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการอีก จำนวน 7 แปลง

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)