พช. ตราด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 2

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 2 ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2564 ห้อง Grand Ball Room 2 บ้านปูรีสอร์ทตราด ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ลดลง และการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้สูงขึ้น และสามารถนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ขึ้น

สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 กำหนดดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 25642 แบ่งเป็นสองรุ่น ละ 2 วัน โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการ รุ่นละ 25 กลุ่ม โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ดังนี้

📌 ความสำคัญของการตลาดออนไลน์ การจัดทำ Template/content ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ แนะนำแนวทาง และการทำการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP

📌 การถ่ายภาพและตกแต่งภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ เป็นการเพิ่มทักษะ เทคนิคและวิธีการการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ

📌 การเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ การนำข้อมูลเข้าระบบขายออนไลน์ Upload ภาพ/Content ในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ (Shopee) เพื่อแนะนำช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP

ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด คาดหวังที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าOTOP ผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

#ChangeforGood

#NewThinkNewTrat

#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)