พช. ตราด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 1

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง Grand Ball Room 2 บ้านปูรีสอร์ทตราด ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการเปิดลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข็มแข็ง และดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพและประสบการณ์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการของตลาดในท้องถิ่น แต่ไม่สามารถเข้าถึงการตลาดในระดับสูง และในต่างประเทศได้ ประกอบกับในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ลดลง และการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้สูงขึ้น และสามารถนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ขึ้น

สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 กำหนดดำเนินการ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2564 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการคือผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดตราด รุ่นละ 25 คน ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด คาดหวังที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดตราด

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)