จังหวัดตราดเริ่มแล้ว ค้นหาผ้าไทยสู่อัตลักษณ์ความเป็นคนตราด

จังหวัดตราดเริ่มแล้ว ค้นหาผ้าไทยสู่อัตลักษณ์ความเป็นคนตราด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อน

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมค้นหาผ้าไทยสู่อัตลักษณ์ความเป็นคนตราด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ให้มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน และให้ทุกกระทรวงสร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายแก่ส่วนราชการในสังกัด ซึ่งจังหวัดตราด ได้กำหนดให้ข้าราชการมีการสวมใส่ผ้าไทย ไม่น้อยกว่า 4 วัน (วันอังคารถึงวันศุกร์)

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ได้เข้าร่วมประชุม โดยได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ถึงที่มาของกลุ่มทอผ้าจังหวัดตราด โดยมีรายละเอียดดังนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำรัสแก่ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ทราบว่าในประเทศไทยมีการทอผ้าเกือบทุกจังหวัด ยกเว้น 3 จังหวัด ที่ไม่มีผ้าเป็นของตัวเอง คือ สมุทรสาคร สมุทรปราการ และตราด ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จังหวัดสมุทรสาครมีรูปแบบผ้าปักลายปลาทู เช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการก็มีการทอผ้าแล้ว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการ ส่งเสริมผู้ประกอบการทอผ้าจังหวัดตราด ณ บ้านธรรมชาติล่าง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ และบ้านบางปิด ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ มีสมาชิกที่ร่วมก่อตั้งกลุ่มทอผ้า จำนวน 25 คน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีพิธีเปิดการฝึกอบรมทักษะการทอผ้าและส่งมอบกี่ทอผ้า โดยได้รับการสนับสนุนกี่ทอผ้าจากผู้ประกอบการ OTOP ทำให้เกิดความตื่นตัวอยากทอผ้า เกิดการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ทรงรื้อฟื้นผ้าทั่วประเทศ และเป็นการสนองงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงอยากเห็นคนไทยคงรักษาภูมิปัญญาผ้าไทยให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป นอกจากนี้นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ยังได้นำเสนอผ้าทอของกลุ่มทอผ้าอำเภอแหลมงอบ ลาย “เกลียวสมุทร” เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบในการพิจารณาผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตราด

สำหรับการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด เป็นแกนหลักในการส่งเสริม สนับสนุน การทอผ้าของกลุ่มทอผ้า และการพัฒนาผ้ามัดย้อม เพื่อพัฒนาเป็นผ้าประจำจังหวัดตราด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้รับผิดชอบการออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดตราด โดยที่ประชุมมีการเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดตราดเพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกแบบลายผ้า เช่น เกาะช้าง ดอกกฤษณา (ดอกไม้ประจำจังหวัดตราด) ประภาคารสุดแดนบูรพาอำเภอแหลมงอบ ฯลฯ ซึ่งกำหนดให้มีการนำผลการออกแบบมาสรุปต่อให้ที่ประชุมทราบจภายในเดือนมิถุนายน เพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนการสวมใส่ผ้าไทยของจังหวัดตราด ให้มีผลเป็นรูปธรรมต่อไป

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
#ตราดสวรรค์ตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)