พช. ตราด ติดตามความก้าวหน้า โคกหนองนา บ้านตรอกกระสังข์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของนางสาวบุญล้อม บุญวาที บ้านตรอกกระสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนนทรีย์ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

พื้นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีขนาดพื้นที่ 1 ไร่ โดยใช้แบบมาตรฐาน 1:2 ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียว โดยในวันนี้ผู้รับเหมาได้เริ่มดำเนินการขุดสระ และขุดคลองไส้ไก่ตามแบบที่ได้วางไว้ โดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 – 5 วัน

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” เป็นโครงการที่ช่วยในการบริหารจัดการดินและน้ำ สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน เพิ่มพื้นที่ป่า และฟื้นฟูทรัพยากรดิน ลดการชะล้างหน้าดินที่ก่อให้เกิดตะกอนดิน เพื่อการบริหารจัดการน้ำขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชดำริ และเพื่อเพิ่มการจัดการให้กักเก็บน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการดำรงชีวิต ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ทั้งยังเป็นพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ต่อไป

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
🌴🌴 ตราด สวรรค์ตะวันออก 🌊

(Visited 1 times, 1 visits today)