พช. ตราด ติดตามการดำเนินงานกลุ่มทอผ้า อำเภอแหลมงอบ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทอผ้า ของกลุ่มทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง ตำบลคลองใหญ่ และกลุ่มทอผ้าบ้านบางปิด ตำบลบางปิด ในพื้นที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทอผ้า เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน กลุ่มละ 70,000 บาท เพื่อเป็นการต่อยอดกลุ่มทอผ้าของจังหวัดตราด ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ และฝีมือในการทอผ้า และการทอผ้าลายต่างๆ โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 – 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.

กลุ่มทอผ้าอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย โดยเฉพาะการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
🌊🌊 ตราดสวรรค์ตะวันออก 🌴🌴

(Visited 1 times, 1 visits today)