พช. ตราด ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสุนิษา กำเนิดสินธุ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมด้วย

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
📌 นโยบายการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) และประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) ของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดตราด
📌 การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📌 ผลการอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📌 การเร่งรัดติดตามหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีวาระที่จะต้องพิจารณา คือ การพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
✨ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 635,500 บาท
✨ ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน 3โครงการ เป็นเงิน 275,400 บาท

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีถือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
🌊🌊 ตราดสวรรค์ตะวันออก 🌴🌴

(Visited 1 times, 1 visits today)