จังหวัดตราดร่วมประชุมรับมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประจำปี 2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ กอช. ประจำปี 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference Sytem) เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการออมในพื้นที่ ประจำปี 2564 และให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายประจำปี 2564

ในการนี้ นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด นางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เสมียนตราจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 4

โดยการประชุมมีวาระที่สำคัญดังนี้
1) สรุปผลการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี 2563
2) การเพิ่มจำนวนสมากชิก โดยกำหนดเป้าหมายในปี 2564 ต้องมีจำนวนสมาชิกเพิ่ม หมู่บ้านละ 15 คน โดยในปีนี้จังหวัดตราด มีจำนวนผู้สมัครสมาชิกใหม่ เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
3) การจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการส่งเสริมการออมในระดับพื้นที่

กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นกองทุนเพื่อการส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
🌊🌊 ตราดสวรรค์ตะวันออก 🌴🌴

(Visited 1 times, 1 visits today)